Max Kade Professor

Mona Koerte

Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin and Technische Universität, Berlin
Fall 2015
Mona.Koerte@gmx.net

Ulrike Stamm

Humboldt Universität, Berlin
Fall 2014
stammulr@hu-berlin.de

Gabriele Riedle

Berlin
Spring 2018

Klaus Theweleit

Freiburg
Fall 2013

Manfred Schneider

Ruhr-Universitat Bochum
Fall 2012
Fall 2005
manfred.schneider@rub.de

Stefanie Arend

Universitat Rostock Institut fur Germanistik
Fall 2011
stefanie.arend@ger.phil.uni-erlangen.de

Anne-Kathrin Reulecke

Technische Universitat - Berlin
Fall 2010
kathrin.reulecke@tu-berlin.de

Christina von Braun

Humboldt Universitat Berlin
Fall 2009
cvbraun@culture.hu-berlin.de

Thomas Wegmann

Humboldt-Universitat Berlin
Spring 2008
thomas.wegmann@staff.hu-berlin.de

Gabriele Dietze

Berlin Institute for Cultural Inquiry
Fall 2008
gabriele.dietze@rz.hu-berlin.de

Gudrun Loster-Schneider

Universitat of Mannheim
Fall 2006
gudrun.loster-schneider@tu-dresden.de

Manfred Schneider

Ruhr-Universitat Bochum
Fall 2012
Fall 2005
manfred.schneider@rub.de

Mona Koerte

Spring 2004

Werner Jung

Fall 2004

Hans-Thies Lehmann

Spring 2003

Pages